Home » Management Department

Management Department

စီမံဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

 Dr Ngun Hnem

 အမည်- ဒေါက်တာငွန်းနှဲမ်

 ရာထူး- ပါမောက္ခ(ကျောင်းအုပ်ကြီး-တာဝန်)

 ပညာအရည်အချင်း- Ph.D(IT)

 ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၆၄၇၃၃၁၄

 နေရပ်လိပ်စာ-ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး)ကျောင်းဝင်း

 khen kim sing

 အမည်- ဦ:ခင်ကိမ်းစိန်

 ရာထူး- ဌာနခွဲစာရေး

 ပညာအရည်အချင်း- B.Sc(Maths)

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၀၀၄၂၃၃၉၁

 နေရပ်လိပ်စာ-၇၂/၆၊ ပင်လုံလမ်းမတော်၊ ကလေးမြို့။

 cing sian ning

 အမည်- ဒေါ်ကျိန်ရှန်းနိန်

 ရာထူး- ဌာနခွဲစာရေး

 ပညာအရည်အချင်း- B.Sc(Zool)

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၀၀၄၂၃၃၈၃

 နေရပ်လိပ်စာ- ၂/၂၊ သဇင်ရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 tan yaw zin

 အမည်- ဒေါ်သံယောဇဉ်

 ရာထူး- အငယ်တန်းစာရေး

 ပညာအရည်အချင်း- B.Sc(Maths)

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၅၇၀၀၂၂၉၄

 နေရပ်လိပ်စာ-အိမ်အမှတ်(၂၂၄)၊ နန်းဗဟိုရ်ကျေးရွာ၊ ကလေးမြို့။

 vung sian nem

 အမည်- ဒေါ်ဝုန်ရှင်းနဲမ်

 ရာထူး- ရုံးအကူ

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၅၄၂၂၁၈

 နေရပ်လိပ်စာ-၆/၈၄၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။