Home » Land General Department

Land General Department

 

နယ်မြေဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ

 aung min

 အမည်- ဦးအောင်မင်း

 ရာထူး- ဦးစီးအရာရှိ

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၉၁၄၆၇၈၈

 နေရပ်လိပ်စာ-ခ.လ.ရ (၈၉)တပ်၊ ကလေးမြို့။

 gyi mee

 အမည်- ဦ:ကြီးမဲ

 ရာထူး- လုံခြုံရေး

 ပညာအရည်အချင်း- စတုတ္ထတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၆၆၃၆၁၉

 နေရပ်လိပ်စာ- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး)ကျောင်းဝင်း

 vung sian nuam

 အမည်- ဒေါ်ဝုန်ရှန်းနွမ်း

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- သတ္တမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၄၀၃၅၂၂၂၀

 နေရပ်လိပ်စာ-၄/၇၀၊တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 ciang ngaih sian

 အမည်- ဒေါ်ကျောင်ငိုက်ရှန်း

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၅၆၁၂၉၀၁၂

 နေရပ်လိပ်စာ-ပင်လုံ(၁၃)၊ ကလေးမြို့။

 khup ngaih cing

 အမည်- ဒေါ်ခုပ်ငိုက်ကျိန်

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၆၂၅၃၇၅၈၉

 နေရပ်လိပ်စာ- အိမ်အမှတ်(၇၇/၅)၊ ပင်လုံရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 sai tin tial

အမည်- ဒေါ်ဆိုင်သင်တီလ်

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- အဌမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၅၆၅၃၇၃

 နေရပ်လိပ်စာ- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး) ကျောင်းဝင်း

 tun tun win

 အမည်- ဦ:ထွန်းထွန်းဝင်း

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- အဌမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၃၃၆၆၃၆၁၉

 နေရပ်လိပ်စာ- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး) ကျောင်းဝင်း

 ram za uk kap

 အမည်- ဦ:ရမ်ဇအုပ်ကပ်

 ရာထူး- သန့်ရှင်းရေး

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၆၆၀၆၂၆

 နေရပ်လိပ်စာ- ၂၈/၈၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 lal lian kap

 အမည်- ဦးရားလျံကပ်

 ရာထူး-ယာဉ်မောင်း

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၆၆၀၆၂၇

 နေရပ်လိပ်စာ- ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး) ကျောင်းဝင်း

 lian za sang

 အမည်- ဦးလျံဇာဆန်း

 ရာထူး- ရေစက်မောင်း

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၆၆၀၆၂၄

 နေရပ်လိပ်စာ- ၂၁/၈၁၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 thang khan thawn

 အမည်- ဦးထန်ခန့်ထွန်း

 ရာထူး- စာကူးစက်လှည့်အကူ

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၅၆၃၀၀၆၃၀

 နေရပ်လိပ်စာ-၄/၉၈၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 cing sian dal

 အမည်- ဦးကျိန်ရှန်းဒါးလ်

 ရာထူး- စာကူးစက်လှည့်အကူ

 ပညာအရည်အချင်း- နဝမတန်းအောင်

 ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၅၆၁၅၇၅၉၇

 နေရပ်လိပ်စာ-၇/၇၅၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။